• โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ผู้แทน สช.ศธ ลงพื้นที่โคราช ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์ เตรียมความพร้อม พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นางสุมิตรา ทองแสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา ลงพื้นที่ ณ จังหวัดนครราชสีมา ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์ พร้อมด้วยคณะทำงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยมี นายสงกรานต์ วงษ์ธรรม ผู้รับใบอนุญาต และประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหาร ครู ผู้สอน และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและเข้ารับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ ในครั้งนี้ด้วย นางสุมิตรา กล่าวว่า ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ เพื่อเป็นศึกษาดูงานในการดำเนินงานของสถานศึกษาขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจเช็คผลการเรียนการสอนจากการประกันคุณภาพภายในของ สช. ผ่านระบบ PEDC และภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2563 ? พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ภายหลังที่ สช. และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้มีการลงพื้นที่สำรวจความต้องการในการกู้ยืมเงินให้แก่นักเรียนหรือผู้เรียนในโรงเรียนหรือสถานศึกษานอกระบบไปแล้วนั้น ตนได้ให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมสำหรับ พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ให้กับผู้เรียน นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้สามารถเข้าสู่การกู้ยืมเงินในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ แบบ Reskill และ Upskill ต่อไปอีกด้วย