ระเบียบการ/รอบเรียน

(ปรับปรุงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2561)

คุณสมบัตินักเรียน
1. อายุตั้งแต่ 6ขวบขึ้นไปเรียนรอบปกติ ***กรณีอายุต่ำกว่า6ขวบ ให้เรียนในรอบพิเศษเท่านั้น
2. ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง
3. รักในการออกกำลังกาย และสุขภาพ

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 รูป
2. สำเนาเอกสารแสดงตัว เช่น สำเนาใบเกิด  สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน

การสมัคร
1.กรอกใบสมัครที่โรงเรียน
2.ชำระค่าสมัครแรกเข้า 200 บาท(งดเว้นถึงเดือนมิถุนายน 2561)
3.ชำระค่าเรียนแบบเหมาจ่าย  1,500 บาทต่อเดือน ไม่จำกัดรอบเรียนต่อสัปดาห์ เฉพาะรอบเรียนปกติ

*การสอบผ่านคอร์ดเรียน จะต้องมีชั่วโมงเรียนอย่างน้อย 16 รอบเรียน และการสอบมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนอกเหนือจากค่าเรียนปกติ

คาบเรียนที่เปิดสอนมีดังนี้

สถานที่ :โรงเรียนเทควันโดมาสเตอร์โจ ถนนประชาสโมสร ข้างโรงแรมอวานี ขอนแก่น

1.วันพุธ-ศุกร์ (มี 1 รอบ/วัน)  รอบปกติ เวลา 17.00-18.30 น.
                                              
2.วันเสาร์-อาทิตย์  (มี 2 รอบ/วัน)

รอบพิเศษ เวลา 10.00-11.00 น. สำหรับเด็กอายุไม่ถึง6ขวบ

รอบปกติ  เวลา 11.00-12.00 น.   สำหรับ เด็กเล็ก 6 ปีขึ้นไปและไม่เกิน8ขวบ

รอบปกติเวลา 13.30-15.00น.
                                              –รอบนักกีฬา เวลา 15.00-16.00 น. (เฉพาะนักกีฬาที่กำหนด)

 

ชุดและอุปกรณ์การเรียน

ทางโรงเรียนมีชุดเทควันโดจำหน่าย ขนาดชุดตามความสูง
ตั้งแต่เบอร์ 110-150 cm ตามความสูง พร้อมสายคาดเอวสีขาว ราคา 1,000 บาท ต่อขุด

ตั้งแต่เบอร์ 160-190 cm ตามความสูง พร้อมสายคาดเอวสีขาว ราคา 1,200 บาท
หากนักเรียนมีชุดเทควันโดอยู่แล้วสมารถนำมาใช้เรียนได้

อุปกรณ์การฝึกทางโรงเรียนมีไว้พร้อมสำหรับการเรียน
ยกเว้นอุปกรณ์ส่วนตัวบางชนิดที่ใช้ในการแข่งขัน

การสอบเลื่อนระดับสาย ขาว-แดง

1 ใช้รูปถ่ายขนาด1นิ้ว จำนวน 2 รูป กรณีลงทะเบียนสอบครั้งแรก ยังไม่มีบัตรสอบ
2 ค่าลงทะเบียนสอบ 500 บาท ทุกระดับสาย


Comments are closed.