• โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ข้อมูลบุคลากร รวมทั้งหมด

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายสงกรานต์ วงษ์ธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา
2 พว.กรรญา ภานุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
3 พว.สุนันทา คำวิเศษ ฝ่ายวิชาการ
4 พว.สุมารินทร์ หนึ่งด่านจาก ฝ่ายวิชาการ
5 พว.กาญจณา ครึ้มสันเทียะ ฝ่ายวิชาการ
6 พว.ภรณ์ชุดา นาสวาสดิ์ ข้าราชการบำนาญ
7 นางสาวธนารีย์ สายแก้ว อาจารย์ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
8 นางสาวสายพิรุณ เจนด่านกลาง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ
9 นางสาวจุฑามาศ เฮมกลาง อาจารย์ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
10 นางสาวฐิตาภรณ์ ปากศรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายสหกิจแหล่งฝึกงาน
11 พว.มะลิจันทร์ ดวนใหญ่ วิชาการ